Godišnji izvještaji 2018 Štampaj

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2018. godini dostavljen je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 4. aprila 2019. godine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je ovaj Izvještaj na svojoj 7. sjednici, održanoj 11. marta 2020. godine.

Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirane godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.