SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH Štampaj

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. marta 2020. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donesene su odluke o tarifama za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, koje će se primjenjivati od 1. aprila 2020. godine.

Prilikom određivanja tarifnih stavova za distribuciju u potpunosti su uvaženi stvarni troškovi za svaku od kategorija kupaca, što je u funkciji potpunog otvaranja tržišta električne energije.

Odlukom o tarifama za snabdijevanje definirane su ukupne cijene električne energije koje uključuju i uslugu distribucije. Ove tarife primjenjuje se samo za domaćinstva i komercijalne kupce (ostala potrošnja na 0,4 kV) koji ne iskoriste svoje pravo izbora snabdjevača na tržištu.

Uzimajući u obzir odobrene troškove za distribuciju električne energije, te aktuelne energetske veličine na području kojim kao operator distributivnog sistema upravlja Komunalno Brčko, prosječna tarifa za distribuciju električne energije zadržana je na dosadašnjem nivou (5,57 feninga/kWh), pri čemu su promijenjeni tarifni stavovi za pojedine tarifne grupe kupaca i kategorije potrošnje kako bi se uzele u obzir promjene u načinu potrošnje i energetskim veličinama koje su nastale u vremenu od prvobitnog određivanja tarifnih stavova za distribuciju električne energije.

Prosječna prodajna cijena za snabdijevanje kupaca u kategoriji potrošnje domaćinstva se povećava za 4,5%, dok za kategoriju 0,4 kV - ostala potrošnja povećanje iznosi 0,5% u odnosu na realizirane prosječne cijene u navedenim kategorijama potrošnje.

Pri donošenju odluka, DERK je uvažio Program Vlade Brčko Distrikta BiH kojim se ugroženim kupcima subvencionira dio troškova za utrošenu električnu energiju, u koji je uključeno preko 30% domaćinstava na tom području.

 

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.