Acquis Eнергетске заједнице Штампа


Acquis, односно правни оквир Енергетске заједнице у свом средишту има директиве и уредбе из Трећег енергетског пакета ЕУ које предвиђају заједничке прописе за интерна тржишта електричне енергије и природног гаса и регулишу прекограничну трговину. Почетни сет прописа Енергетске заједнице из 2005. у више наврата иновиран је новим директивама и уредбама и допуњаван прописима у областима сигурности снабдијевања, заштите околине, конкуренције, обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности, инфраструктуре, обавезних нафтних резерви и статистике, те транспарентности, односно обавеза објаве података на тржиштима енергије.

Acquis Енергетске заједнице прати развој правног оквира Европске уније и данас обухваћа њену кључну енергетску легислативу у подручјима електричне енергије, гаса, сигурности снабдијевања, заштите околине, конкуренције, обновљивих извора, енергетске ефикасности, нафте, статистике и инфраструктуре. Генерални рокови за транспозицију у национално законодавство и имплементацију уредби и директива ЕУ наводе се у заградама.

Приликом дефинисања acquis-a, Министарско вијеће и Стална група на високом нивоу врше одређена прилагођавања прописа Европске уније институционалном оквиру Енергетске заједнице, водећи рачуна и о временским ограничењима у регији. Министарско вијеће је усвојило и неколико независних мјера које се односе на рјешавање спорова, успоставу тзв. ‘8. регије’ у циљу олакшавања прекограничне трговине електричном енергијом, те мјере за координацију сигурности снабдијевања.Acquis о електричној енергији

- Директива (ЕУ) 2019/944 Европског парламента и Вијећа од 5. јуна 2019. године о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и измјени Директиве 2012/27/ЕУ (рок за транспозицију: 31. децембар 2023. године), прилагођена правном оквиру Енергетске заједнице,

- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1447 од 26. аугуста 2016. о успостављању мрежних правила за захтјеве за прикључивање на мрежу система за пријенос истосмјерном струјом високог напона и истосмјерно прикључених модула електроенергетског парка (рок за транспозицију: 12. јуни 2018., а за имплементацију 12. јуни 2021., осим за чл. 4(2)(а)(б), 5(4), 75, 76 и 78(1) за које је рок: 12. јуни 2018.)
- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1388 од 17. аугуста 2016. о успостављању мрежних правила за прикључак купца  (рок за транспозицију: 12. јуни 2018., а за имплементацију 12. јуни 2021., осим за чл. 4(2)(а)(б), 6(4), 51(1), 56 и 57 за које је рок: 12. јуни 2018.),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/631 од 14. априла 2016. о успостављању мрежних правила за захтјеве за прикључивање произвођача електричне енергије на мрежу (рок за транспозицију: 12. јуни 2018., а за имплементацију 12. јуни 2021., осим за чл. 4(2)(а)(б), 7(4), 58, 59, 57, 61(1), 68(1) и 69(1) за које је рок: 12. јуни 2018.),
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 543/2013 од 14. јуна 2013. о достави и објави података на тржиштима електричне енергије и о измјени Прилога И Уредбе (ЕЗ) бр. 714/2009 Европског парламента и Вијећа (рок: 24. децембар 2015.),
- Уредба (ЕУ) бр. 1227/2011 Европског парламента и Вијећа од 25. октобра 2011. о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта енергије (рок: 29. мај 2020.), прилагођена правном оквиру Енергетске заједнице,
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 838/2010/ЕУ од 23. септембра 2010. о утврђивању смјерница које се односе на механизам накнаде између оператора пријеносних система и заједнички регулаторни приступ наплати пријеноса (рок: 1. јануар 2014.),
- Директива 2009/72/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 13. јула 2009. о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и стављању ван снаге Директиве 2003/54/ЕЗ (рок: 1. јануар 2015., осим за члан 9(1) гдје је рок: 1. јуни 2016., члан 9(4): 1. јуни 2017. и члан 11: 1. јануар 2017.),
- Уредба (ЕЗ) бр. 714/2009 Европског парламента и Вијећа од 13. јула 2009. о увјетима за приступ мрежи за прекограничну размјену електричне енергије и стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1228/2003 (рок: 1. јануар 2015.).


Acquis о гасу

- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2017/460 од 16. марта 2017. о успостави мрежних правила о усклађеним структурама транспортних тарифа за гас (рок: 28. фебруар 2020, осим за поглавља II, III и IV гдје је рок 31. мај 2021),
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2017/459 од 16. марта 2017. о успостави мрежних правила за механизме расподјеле капацитета у транспортним системима за гас и стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 984/2013 (рок: 28. фебруар 2020, осим за поглавља II, III и IV гдје је рок 31. мај 2021.),
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/703 од 30. априла 2015. о успостави мрежних правила интероперабилности и размјене података (рок: 1. октобар 2018. године),

- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 312/2014 од 26. марта 2014. о успостави мрежних правила о уравнотежењу гаса транспортних мрежа (рок: 12. децембар 2020. године),
- Уредба (ЕУ) бр. 1227/2011 Европског парламента и Вијећа од 25. октобра 2011. о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта енергије (рок: 29. мај 2020.,
- Директива 2009/73/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 13. јула 2009. о заједничким правилима за унутрашње тржиште природног гаса и стављању ван снаге Директиве 2003/55/ЕЗ (рок: 1. јануар 2015. осим члан 9(1): 1. јуни 2016., члан 9(4): 1. јуни 2017. и члан 11: 1. јануар 2017.,
- Уредба (ЕЗ) бр. 715/2009 Европског парламента и Вијећа од 13. јула 2009. о увјетима за приступ мрежама за транспорт природног гаса и стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1775/2005 (рок: 1. јануар 2015. осим за Анекс I гдје је рок 1. октобар 2018. године).


Acquis о сигурности снабдијевања


- Уредба (ЕУ) 2019/941 од 5. јуна 2019.о приправности на ризике у сектору електричне енергије и стављању ван снаге Директиве 2005/89/ЕЗ (рок за транспозицију: 31. децембар 2023. године), прилагођена правном оквиру Енергетске заједнице,
- Директива Вијећа 2004/67/ЕЗ од 26. априла 2004. о мјерама заштите сигурности снабдијевања природним гасом (рок: 31. децембар 2009.).

Acquis о заштити околиша

- Директива (ЕУ) 2016/802 Европског парламента и Вијећа од 11. маја 2016. о смањењу садржаја сумпора у одређеним течним горивима (рок: 30. јуни 2018.),
- Проведбена одлука Комисије (ЕУ) 2015/253 од 16. фебруара 2015. о утврђивању правила узорковања и извјештавања у складу с Директивом Вијећа 1999/32/ЕЗ за садржај сумпора у бродским горивима (рок: 30. јуни 2018.),
- Директива 2011/92/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 13. децембра 2011. о процјени ефеката одређених јавних и приватних пројеката на околиш, измијењена Директивом 2014/52/ЕУ (рок: 1. јануар 2019.),
- Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама (ин¬те-гри¬сано спречавање и контрола загађења) – само Поглавље III, Анекс В и члан 72(3)-(4) (рок: 1. јануар 2018.),
- Директива 2004/35/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 21. априла 2004. о одговорности за околиш у погледу спречавања и отклањања штете у околишу, измијењена Директивом 2006/21/ЕЗ, Директивом 2009/31/ЕЗ и Директивом 2013/30/ЕУ (рок: 1. јануар 2021.),
- Директива 2001/80/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 23. октобра 2001. о ограничењу емисија одређених загађивача ваздуха из великих уређаја за ложење (рок: 31. децембар 2017.),
- Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 27. јуна 2001. о процјени учинака одређених планова и програма на околиш (рок: 31. март 2018.),
- Члан 4(2) Директиве Вијећа 79/409/ЕЕЗ од 2. априла 1979. о заштити птица (рок: 1. јули 2006.).
Acquis о заштити околиша се примјењује у оној мјери у којој има утицаја на мрежну енергију. У складу са чланом 13. Уговора, Уговорне стране потврђују важност Протокола из Кyота и настојат ће да му приступе.


Acquis о конкуренцији

Према Анексу III Уговора о успостави Енергетске заједнице, нису дозвољене и биће процјењиване у складу са чл. 81., 82. и 87. Уговора о оснивању Европске заједнице сљедеће активности:
- Спречавање, ограничавање или поремећај конкуренције,
- Злоупотреба доминантне позиције,
- Пружање државне помоћи која узрокује или пријети поремећајем конкуренције.
Поштоваће се одредбе Уговора о оснивању Европске заједнице, посебно члана 86., које се односе на јавна предузећа и предузећа којима су дата посебна права.
*Наведене одредбе садржане су у члановима 101., 102., 106. и 107. Уговора о функционисању Европске уније.


Acquis о обновљивим изворима

- Директива 2009/28/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 23. априла 2009. о промоцији кориштења енергије из обновљивих извора те о измјени и каснијем стављању ван снаге директивâ 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ (рок: 1. јануар 2014.).
Национални циљеви за удио енергије из обновљивих извора у коначној бруто потрошњи 2020. за Уговорне стране Енергетске заједнице одређени су одлуком Министарског вијећа 18. октобра 2012. године (2012/04/МЦ-ЕнЦ).

Acquis о енергетској ефикасности

- Уредба (ЕУ) бр. 2017/1369 Европског парламента и Вијећа од 4. јула 2017. о утврђивању оквира за означавање енергетске ефикасности и стављању ван снаге Директиве 2010/30/ЕУ (рок: 1. јануар 2020.),
- Директива 2012/27/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 25. октобра 2012. о енергетској ефикасности, измјени директива 2009/125/ЕЗ и 2010/30/ЕУ и стављању ван снаге директива 2004/8/ЕЗ и 2006/32/ЕЗ (рок: 15. октобар 2017.),
- Директива 2010/31/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 19. маја 2010. о енергетској ефикасности зграда (рок: 30. септембар 2012.).

Acquis о нафти

- Директива Вијећа 2009/119/ЕЗ од 14. септембра 2009. о обавези држава чланица да одржавају минималне залихе сирове нафте и/или нафтних деривата (рок: 1. јануар 2023.).

Acquis о статистици


- Спрoвeдбeнa урeдбa Кoмисиje (EУ) 2019/803 oд 17. мaja 2019. o тeхничким зaхтjeвимa у пoглeду сaдржaja извjeштajâ o квaлитeту eврoпскe стaтистикe o циjeнaмa прирoднoг гaсa и eлeктричнe eнeргиje у склaду с Урeдбoм (EУ) 2016/1952 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвjeтa (рoк: 15. jуни 2022),
- Урeдбa (EУ) 2016/1952 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвjeтa oд 26. oктoбрa 2016. o eврoпскoj стaтистици циjeнa прирoднoг гaсa и eлeктричнe eнeргиje тe стaвљaњу вaн снaгe Дирeктивe 2008/92/EЗ (рoк: 1. мaрт 2018),
- Урeдбa (EЗ) бр. 1099/2008 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвjeтa oд 22. oктoбрa 2008. o eнeргeтскoj стaтистици (рoк: 31. дeцeмбaр 2013).

Acquis о инфраструктури

- Уредба (ЕУ) бр. 347/2013 Европског парламента и Вијећа од 17. априла 2013. о смјерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру те стављању ван снаге Одлуке бр. 1364/2006/ЕЗ и измјени уредби (ЕЗ) бр. 713/2009, (ЕЗ) бр. 714/2009 и (ЕЗ) бр. 715/2009 (рок: 31. децембар 2016.).
Приликом дефинирања Acquis-а, Министарско вијеће врши одређена прилагођавања прописа Европске уније институционалном оквиру Енергетске заједнице, водећи рачуна и о временским ограничењима у регији. Министарско вијеће је усвојило и неколико независних мјера које се односе на рјешавање спорова, успоставу тзв. ‘8. регије’ у циљу олакшавања прекограничне трговине електричном енергијом, те мјере за координацију сигурности снабдијевања.

 

 
DERK © 2004-2022. Сва права придржана.