Acquis Eнергетске заједнице Штампа

Acquis Енергетске заједнице (правни оквир Енергетске заједнице) прати развој правног оквира Европске уније, тзв. acquis communautaire, у дијелу који се тиче енергије и сродних сектора. Приликом дефинирања новог ацqуис а, Министарско вијеће (МЦ) и Стална група на високом нивоу (ПХЛГ) својим одлукама врше одређена прилагођавања прописа ЕУ-а институционалном оквиру Енергетске заједнице, водећи рачуна и о временским ограничењима у регији. Тиме се осигурава да Уговорне стране иду у корак с развојем Европске уније и континуирано усклађују своју правни оквир с оним у ЕУ-у.

Acquis Енергетске заједнице обухвата кључну енергетску легислативу ЕУ-а у подручјима електричне енергије, гаса, сигурности снабдијевања, нафте, околиша, обновљивих извора, енергетске ефикасности, инфраструктуре, конкуренције и статистике. У ацqуис Енергетске заједнице у новембру 2021. укључен је први, а у децембру 2022. преостали дио пакета Чиста енергија за све Европљане, односно комплетиран је нови пакет за тржиште електричне енергије. Том приликом усвојени су и амбициозни енергетски и климатски циљеви до 2030., те укључени правни акти о праћењу емисија стакленичких гасова. У децембру 2023. укључена је Уредба (ЕУ) 2022/869 о смјерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру.

Напоменa: Општи рокови за пријенос прописâ у национално законодавство и њихову проведбу наводе се у заградама.


Међусекторски acquis

- Уредба (ЕУ) 2018/1999 Европског парламента и Савјета од 11. децембра 2018. о управљању енергетском унијом и дјеловањем у подручју климе, измјени уредби (ЕЗ) бр. 663/2009 и (ЕЗ) бр. 715/2009 Европског парламента и Савјета, директива 94/22/ЕЗ, 98/70/ЕЗ, 2009/31/ЕЗ, 2009/73/ЕЗ, 2010/31/ЕУ, 2012/27/ЕУ и 2013/30/ЕУ Европског парламента и Савјета, директива Савјета 2009/119/ЕЗ и (ЕУ) 2015/652 те стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 525/2013 Европског парламента и Савјета, прилагођена Одлуком 2021/14/MC-EnC (рок: 31. децембар 2022),
- Делегирана уредба Комисије (ЕУ) 2020/1044 од 8. маја 2020. о допуни Уредбе (ЕУ) 2018/1999 Европског парламента и Савјета у погледу вриједности потенцијалâ глобалног загријавања и смјерница за инвентаре те у погледу система инвентара Уније и о стављању ван снаге Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) бр. 666/2014, прилагођена Одлуком 2021/14/MC-EnC (рок: 31. децембар 2022),
- Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2020/1208 од 7. августа 2020. о структури, формату, поступцима достављања и ревизији информација које државе чланице достављају у складу с Уредбом (ЕУ) 2018/1999 Европског парламента и Савјета и о стављању ван снаге Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) 749/2014, прилагођена Одлуком 2021/14/MC-EnC (рок: 31. децембар 2022),
- Уредба (ЕУ) бр. 1227/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. о интегритету и транспарентности велепродајног тржишта енергије, прилагођена Одлуком 2018/10/MC-EnC (рок: 29. мај 2020).

Acquis о електричној енергији

- Директива (ЕУ) 2019/944 Европског парламента и Савјета од 5. јуна 2019. о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и измјени Директиве 2012/27/ЕУ, прилагођена Одлуком 2021/13/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба (ЕУ) 2019/943 Европског парламента и Савјета од 5. јуна 2019. о унутрашњем тржишту електричне енергије, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба (ЕУ) 2019/942 Европског парламента и Савјета од 5. јуна 2019. о оснивању Агенције Европске уније за сарадњу енергетских регулатора, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2017/2196 од 24. новембра 2017. о успостављању мрежног кодекса за поремећени погон и поновну успоставу електроенергетских система, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
new Уредба Комисије (ЕУ) 2017/2195 од 23. новембра 2017. о успостављању смјерница за електричну енергију балансирања, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2017/1485 од 2. августа 2017. о успостављању смјерница за погон електроенергетског преносног система, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
 - Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1719 од 26. септембра 2016. о успостављању смјерница за дугорочну додјелу капацитета, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1447 од 26. августа 2016. о успостављању мрежних правила за захтјеве за прикључивање на мрежу система за пренос истосмјерном струјом високог напона и истосмјерно прикључених модула електроенергетског парка, прилагођена Одлуком 2018/04/PHLG-EnC (рок: 12. јули 2021),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1388 од 17. августа 2016. о успостављању мрежних правила за прикључак купца, прилагођена Одлуком 2018/05/PHLG-EnC (рок: 12. јули 2021),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2016/631 од 14. априла 2016. о успостављању мрежних правила за захтјеве за прикључивање произвођача електричне енергије на мрежу, прилагођена Одлуком 2018/03/PHLG-EnC (рок: 12. јули 2021),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2015/1222 од 24. јула 2015. о успостављању смјерница за додјелу капацитета и управљање загушењима, прилагођена Одлуком 2022/03/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 543/2013 од 14. јуна 2013. о достави и објави података на тржиштима електричне енергије и о измјени Прилога I Уредбе (ЕЗ) бр. 714/2009 Европског парламента и Савјета, прилагођена Одлуком 2015/01/PHLG-EnC (рок: 24. децембар 2015),
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 838/2010 од 23. септембра 2010. о утврђивању смјерница које се односе на механизам накнаде између оператора преносних система и заједнички регулаторни приступ наплати преноса, прилагођена Одлуком 2013/01/PHLG-EnC (рок: 1. јануар 2014),

Acquis о гасу

- Уредба Комисије (ЕУ) 2017/460 од 16. марта 2017. о успостави мрежних правила о усклађеним структурама транспортних тарифа за гас, прилагођена Одлуком 2018/07/PHLG-EnC (рок: 28. фебруар 2020),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2017/459 од 16. марта 2017. о успостави мрежних правила за механизме расподјеле капацитета у транспортним системима за гас, прилагођена Одлуком 2018/06/PHLG-EnC (рок: 28. фебруар 2020),
- Уредба Комисије (ЕУ) 2015/703 од 30. априла 2015. о успостави мрежних правила интероперабилности и размјене података, прилагођена Одлуком 2018/02/PHLG-EnC (рок: 1. октобар 2018),
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 312/2014 од 26. марта 2014. о успостави мрежних правила о балансирању гаса транспортних мрежа, прилагођена Одлуком 2019/01/PHLG-EnC (рок: 12. децембар 2020),
- Директива 2009/73/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. јула 2009. о заједничким правилима за унутрашње тржиште природног гаса и стављању ван снаге Директиве 2003/55/ЕЗ, прилагођена одлукама 2011/02/MC-EnC и 2021/14/MC-EnC (рок: 1. јануар 2015),
- Уредба (ЕЗ) бр. 715/2009 Европског парламента и Савјета од 13. јула 2009. о условима за приступ мрежама за транспорт природног гаса и стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1775/2005, прилагођена одлукама 2011/02/MC-EnC, 2018/01/PHLG-EnC, 2021/14/MC-EnC и 2022/01/MC-EnC (рок: 1. јануар 2015).

Acquis о сигурности снабдијевања

- Уредба (ЕУ) 2022/1032 Европског парламента и Савјета од 29. јуна 2022. о измјени уредби (ЕУ) 2017/1938 и (ЕЗ) бр. 715/2009 у погледу складиштења гаса, прилагођена Одлуком 2022/01/MC-EnC (рок: 1. октобар 2022),
- Уредба (ЕУ) 2019/941 Европског парламента и Савјета од 5. јуна 2019. о приправности на ризике у сектору електричне енергије и стављању ван снаге Директиве 2005/89/ЕЗ, прилагођена Одлуком 2021/13/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Уредба (ЕУ) 2017/1938 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2017. о мјерама заштите сигурности снабдијевања гасом и стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 994/2010, прилагођена одлукама 2021/15/MC-EnC и 2022/01/MC-EnC (рок: 31. децембар 2022).

Acquis о нафти

- Директива Савјета 2009/119/ЕЗ од 14. септембра 2009. о обавези држава чланица да одржавају минималне залихе сирове нафте и/или нафтних деривата, прилагођена одлукама 2012/03/MC-EnC и 2021/14/MC-EnC (рок: 1. јануар 2023).

Acquis о животној средини

- Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2018/2067 од 19. децембра 2018. о верификацији података и акредитацији верификатора у складу с Директивом 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савјета, прилагођена Одлуком 2022/05/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2018/2066 од 19. децембра 2018. о праћењу и извјештавању о емисијама стакленичких гасова у складу с Директивом 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савјета и о измјени Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 601/2012, прилагођена Одлуком 2022/05/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Директива (ЕУ) 2016/802 Европског парламента и Савјета од 11. маја 2016. о смањењу садржаја сумпора у одређеним течним горивима прилагођена Одлуком 2016/15/MC-EnC (рок: 30. јуни 2018),
- Директива 2011/92/ЕУ Европског парламента и Савјета од 13. децембра 2011. о процјени ефеката одређених јавних и приватних пројеката на животну средину, измијењена Директивом 2014/52/ЕУ, прилагођена Одлуком 2016/12/MC-EnC (рок: 1. јануар 2019),
- Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савјета од 24. новембра 2010. о индустријским емисијама (интегрисано спречавање и контрола загађења), прилагођена одлукама 2013/06/MC-EnC и 2015/06/MC-EnC (рок: 1. јануар 2018),
- Директива 2004/35/ЕУ Европског парламента и Савјета од 21. априла 2004. о одговорности за животну средину у погледу спречавања и отклањања штете у животној средини, измијењена Директивом 2006/21/ЕЗ, Директивом 2009/31/ЕЗ и Директивом 2013/30/ЕУ, прилагођена Одлуком 2016/14/MC-EnC (рок: 1. јануар 2021),
- Директива 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. октобра 2003. о успостави система трговања емисијским јединицама стакленичких гасова унутар Уније и о измјени Директиве Савјета 96/61/ЕЗ, прилагођена Одлуком 2022/05/MC-EnC (рок: 31. децембар 2023),
- Директива 2001/80/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 23. октобра 2001. о ограничењу емисија одређених загађивача ваздуха из великих уређаја за ложење, прилагођена Одлуком 2013/05/MC-EnC (рок: 31. децембар 2017),
- Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. о процјени ефеката одређених планова и програма на животну средину, прилагођена Одлуком 2016/13/MC-EnC (рок: 31. март 2018),
- Члан 4(2) Директиве Савјета 79/409/ЕЕЗ од 2. априла 1979. о заштити птица (рок: 1. јули 2006).

Acquis о обновљивим изворима

- Директива (ЕУ) 2018/2001 Европског парламента и Савјета од 11. децембра 2018. о промоцији коришћења енергије из обновљивих извора, прилагођена Одлуком 2021/14/MC-EnC (рок: 31. децембар 2022).

Acquis о енергетској ефикасности

- Уредба (ЕУ) бр. 2017/1369 Европског парламента и Савјета од 4. јула 2017. о утврђивању оквира за означавање енергетске ефикасности и стављању ван снаге Директиве 2010/30/ЕУ, прилагођена Одлуком 2018/03/MC-EnC (рок: 1. јануар 2020),
- Директива 2012/27/ЕУ Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2012. о енергетској ефикасности, измјени директива 2009/125/ЕЗ и 2010/30/ЕУ и стављању ван снаге директива 2004/8/ЕЗ и 2006/32/ЕЗ, прилагођена Одлуком 2021/14/MC-EnC (рок: 31. децембар 2022),
- Директива 2010/31/ЕУ Европског парламента и Савјета од 19. маја 2010. о енергетској ефикасности зграда, прилагођена одлукама 2009/05/MC-EnC и 2010/02/MC-EnC (рок: 30. септембар 2012).

Acquis о инфраструктури

newУредба (ЕУ) 2022/869 Европског парламента и Савјета од 30. маја 2022. о смјерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру, измјени уредби (ЕЗ) бр. 715/2009, (ЕУ) 2019/942 и (ЕУ) 2019/943 и директива 2009/73/ЕЗ и (ЕУ) 2019/944 те стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 347/2013, прилагођена Одлуком 2023/02/MC-EnC (рок: 31. децембар 2024.),
- Уредба (ЕУ) бр. 347/2013 Европског парламента и Савјета од 17. априла 2013. о смјерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру те стављању ван снаге Одлуке бр. 1364/2006/ЕЗ и измјени уредби (ЕЗ) бр. 713/2009, (ЕЗ) бр. 714/2009 и (ЕЗ) бр. 715/2009, прилагођена одлукама 2015/09/MC-EnC и 2021/11/MC-EnC (рок: 1. јануар 2017).

Acquis о конкуренцији

У складу с Анексом III Уговора о успостави Енергетске заједнице, нису дозвољене и биће процјењиване у складу с члановима 101, 102. и 107. Уговора о функционисању Европске уније сљедеће активности:
- Спречавање, ограничавање или поремећај конкуренције,
- Злоупотреба доминантне позиције,
- Пружање државне помоћи која узрокује или пријети поремећајем конкуренције.
- Поштоваће се одредбе Уговора о функционисању Европске уније, посебно члана 106. које се односе на јавна предузећа и предузећа којима су дата посебна или искључива права.

Acquis о статистици

- Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2019/803 од 17. маја 2019. о техничким захтјевима у погледу садржаја извјештајâ о квалитету европске статистике о цијенама природног гаса и електричне енергије у складу с Уредбом (ЕУ) 2016/1952 Европског парламента и Савјета, прилагођена Одлуком 2020/03/MC-EnC (рок: 15. јуни 2022),
- Уредба (ЕУ) 2016/1952 Европског парламента и Савјета од 26. октобра 2016. о европској статистици цијена природног гаса и електричне енергије те стављању ван снаге Директиве 2008/92/ЕЗ, прилагођена Одлуком 2018/1/MC-EnC (рок: 1. март 2018),
- Уредба (ЕЗ) бр. 1099/2008 Европског парламента и Савјета од 22. октобра 2008. о енергетској статистици, прилагођена одлукама 2012/02/MC-EnC, 2013/02/MC-EnC, 2015/02/MC-EnC, 2021/12/MC-EnC и 2022/01/PHLG-EnC (рок: 31. децембар 2013).

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.