Уговор о успостави Енергетске заједнице Штампа


Уговор о оснивању Енергетске заједнице, који је потписан 25. октобра 2005. године и ступио на снагу 1. јула 2006. године, омогућава креирање највећег интерног тржишта за електричну енергију и гас на свијету, у којем ефективно учествује Европска унија са једне стране и сљедећих девет Уговорних страна: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Грузија, Косово*, Молдавија, Сјеверна Македонија, Србија и Украјина.


У складу са израженим интересом, у раду тијела Енергетске заједнице учествују: Аустрија, Бугарска, Чешка, Финска, Француска, Грчка, Холандија, Хрватска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Мађарска, Њемачка, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Шведска. Ових 19 тзв. земаља учесница из Европске уније директно учествује у раду тијела Енергетске заједнице, а њихове позиције приликом гласања изражава Европска комисија.


Статус посматрача у тијелима Енергетске заједнице имају Јерменија, Норвешка и Турска.


Основни циљеви Енергетске заједнице су креирање стабилног и јединственог регулаторног оквира и тржишног простора који обезбјеђује поуздано снабдијевање енергијом и може привући инвестиције у секторе електричне енергије и природног гаса. Поред тога, то је развој алтернативних праваца снабдијевања и побољшање стања у животној средини, уз примјену енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора.


Закључивањем овог Уговора, Уговорне стране из регије се обавезују да између себе успоставе заједничко тржиште елек-тричне енергије и гаса које ће функционисати по стандардима тржишта енергије ЕУ с којим ће се интегрисати. То се постиже постепеним преузимањем дијелова acquis-а ЕУ, односно имплементацијом одговарајућих уредби и директива ЕУ у подручјима електричне енергије, гаса, сигурности снабдијевања, нафте, животне средине, обнов¬љивих извора, енергетске ефикасности, инфраструктуре, конкуренције и статистике.Уговор је првобитно закључен на период од десет година. Одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице од 24. октобра 2013. године његово важење продужено је до 30. јуна 2026. године, а Одлуком која је донијета 14. децембра 2023. важење Уговора продужено је до 30. јуна 2036. године. 

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.