OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će od srijede 22.5.2019. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za aktivnosti nezavisnog operatora sistema po zahtjevu “Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini” (u daljem tekstu: NOS BiH).

NOS BiH je upisan u Registar pravnih lica rješenjem Ministarstva pravde kao neprofitni subjekat i vlasnik je licence za aktivnosti nezavisnog operatora sistema čije važenje ističe 11.7.2019. godine.

Djelatnosti NOS-a BiH uključuju upravljanje sistemom prijenosa u svrhu osiguranja pouzdanosti, upravljanja sredstvima i uređajima u centralnom kontrolnom centru, upravljanje balansnim tržištem i osiguranje sistemskih usluga, osiguranje pomoćnih usluga, razvoj i primjena standarda pouzdanosti, razvoj i upravljanje pravilima koja reguliraju korištenje prijenosnog sistema, razvoj i provođenje tržišnih pravila koja rukovode odredbama vezanim za sistemske i pomoćne usluge nad prijenosnim sistemom, kao i drugim aktivnostima u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak 30.5.2019. godine u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 31.5.2019. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.