OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH Štampaj

U skladu obavezama i ovlaštenjima da stvara uvjete za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom i omogućava liberalizaciju tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini, rukovodeći se međunarodnom praksom i odgovarajućim direktivama Europske unije, zakonom ovlaštena da kao regulatorno tijelo djeluje na maloprodajnom tržištu električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 2. oktobra 2014. godine, utvrdila je

  1. Nacrt metodologije za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine,
  2. Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine,
  3. Nacrt odluke o izmjenama Metodologije za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST  O  ODRŽAVANJU  OPĆE  JAVNE  RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju obavještava sve zainteresirane da na uvid javnosti stavlja nacrte sva tri dokumenta u cilju prikupljanja primjedbi, komentara i mišljenja zainteresiranih lica, koji bi mogli doprinijeti poboljšanju teksta ovih dokumenata.

Nacrti dokumenata se bez naknade mogu dobiti u sjedištu DERK-a, ili preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice (www.derk.ba).

Usmeni i pisani komentari mogu se dati i na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u srijedu 15. oktobra 2014. godine u Brčkom u Sali za edukacije Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH, sa početkom u 12:00 sati.

DERK će razmotriti i sve pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 17. oktobra 2014. godine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.