OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA Ispis

 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge, na vlastitu inicijativu.

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Sarajevo pozvan je da, u skladu sa Pravilnikom o tarifnom postupku, dostavi potrebnu dokumentaciju koja sadrži analitički prikaz svih ostvarenih, procijenjenih i planiranih prihoda i rashoda za 2017. i 2018. godinu.

Tarife će biti određene u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge. DERK će u tarifnom postupku u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Odlučujuće činjenice u postupku biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi, o čijem održavanju će javnost biti naknadno obaviještena.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresovana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne rasprave moraju dostaviti pisani zahtjev DERK-u do 10. decembra 2017. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak određivanja tarifa, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u raspoloživu dokumentaciju u prostorijama DERK-a ili na web stranici www.derk.ba. Pisani komentari javnosti u vezi sa predmetom postupka upućuju se na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ) do 10. decembra 2017. godine.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.