ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ТЕХНИЧКЕ РАСПРАВЕ Штампа

У поступку креирања и доношења Правилника о прикључку, Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће провести техничку расправу у циљу прикупљања мишљења стручњака о питањима која су предмет техничке расправе.

Правилником о прикључку се прописује процедура за прикључак нових објеката произвођача или купаца на преносну мрежу напонског нивоа 400, 220 и 110 kV, прикључак објеката на средњенапонски ниво 35, 20, 10 и 6 kV у трафостаницама 110/x kV Електропреноса, као и за постојеће објекте у случају повећања инсталисане снаге, доградње или реконструкције објекта.

На расправу су позвани стручњаци из предметне области из надлежних министарстава, регулаторних комисија, Електропреноса БиХ, Независног оператора система у БиХ, оператора дистрибутивних система, те  надлежна тијела из области обновљивих извора енергије. Представници јавности могу бити присутни на расправи, али без права учешћа на расправи.

Техничка расправа ће се одржати у просторијама ДЕРК-а у Тузли (Ђ. Михајловића 4/II) дана 15. новембра 2016. године са почетком у 12 сати.

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.