Godišnji izvještaji 2012 Štampaj


Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2012. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i većinom glasova prisutnih, uz dva uzdržana glasa, usvojio Izvještaj o radu DERK-a na svojoj 47. sjednici održanoj 18. aprila 2013. godine.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu DERK-a, na 29. sjednici doma održanoj 22. maja 2013. godine.

Izvještaj o radu:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2012. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine evropskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o osnovnim pokazateljima elektroenergetskog sistema, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije u regiji i Bosni i Hercegovini,
  • pruža najvažnije informacije o energetskim asocijacijama koje imaju poseban značaj za regulatorna tijela, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice, u čijem je Regulatornom odboru i tematskim grupama DERK zastupljen.
Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.