OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA - NOS BIH Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge, na vlastitu inicijativu.

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Sarajevo je u skladu sa Pravilnikom o tarifnom postupku, dostavio potrebnu dokumentaciju koja sadrži analitički prikaz svih ostvarenih, procijenjenih i planiranih prihoda i rashoda za 2017. i 2018. godinu, prema kojoj tarifa za rad nezavisnog operatora sistema iznosi 0,0592 feninga/kWh, a potreban prihod za 2018. godinu iznosi 7.180.000 KM.

Tarife će biti određene u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge. DERK će u tarifnom postupku u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u raspoloživu dokumentaciju u prostorijama DERK-a ili na web stranici www.derk.ba.Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u postupku određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u Kongresnoj sali Hotela “Tuzla” u Tuzli, u srijedu 17. januara 2018. godine sa početkom u 12,00 sati.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su dokazala direktan interes za postupak određivanja tarifa, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa, mogu u svojstvu umješača učestvovati u postupku formalne rasprave.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.