OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarife za rad nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

Regulisani subjekt, “Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini” Sarajevo, dostavio je potrebnu dokumentaciju u okviru koje je predočio svoje zahtjeve za prihode i rashode, kao i troškove koje namjerava zaračunavati po tarifama za svoje usluge. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema u BiH, kompanija je dužna dokazati da predložene tarife ispunjavaju zahtjeve iz pravila i propisa regulatora.

Tražena tarifa za rad nezavisnog operatora sistema iznosi 0,06934 f/kWh i potreban prihod za 2015. godinu u iznosu od 8.658.760 KM.

Tarifni zahtjev će biti rješavan u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Pravilnikom o tarifnom postupku i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

DERK će u razmatranju zahtjeva u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresovane da imaju priliku do 26. novembra 2014. godine ostvariti uvid u kompletnu podnijetu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, M. Jovanovića 4, faks 035/302‑077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ). Zahtjev za odobrenje tarifa dostupan je na web stranici DERK-a www.derk.ba.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE


Odlučujuće činjenice u postupku po tarifnom zahtjevu biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak 4. decembra 2014. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali Kantonalne privredne komore u Tuzli, ul. Trg slobode b.b..

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresovana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pismeni zahtjev DERK-u do 26. novembra 2014. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.